Tobias Stadarfeld Jensen: Advokat (L)

Advokat Tobias Stadarfeld Jensen har været ansat ved advokaterne Bonnez & Ziebe siden 2010. Han blev færdiguddannet som jurist ved Aarhus Universitet i sommeren 2014, og var indtil da studentermedhjælper i virksomheden. Siden har han været fuldmægtig og blev i august 2017 beskikket som advokat.

Tobias Stadarfeld Jensen specialiserer sig i sager om individers frihedsrettigheder, herunder menneskerettigheder. Det er navnlig personer, der sidder i fængsel, og som er tvangsanbragt på psykiatriske hospitaler, som Tobias beskæftiger sig med. Han bistår blandt andet i et stort antal sager om prøveløsladelse ved domstolene. Derudover bistår han tillige mange klienter med klagesager mod politiet ved Den Uafhængige Politiklagemyndighed. Sager om tvangsfiksering og anden tvang i psykiatrien fylder også meget på Tobias’ skrivebord. Endelig møder Tobias som forsvarer i straffesager.

Som led i sin uddannelse har Tobias Stadarfeld Jensen gennemgået et internship ved Europarådet i Strasbourg, hvor hans opgave blandt andet bestod i at varetage Danmarks interesser i Europarådet. Tobias lavede for eksempel responsa og afrapporteringer hjem til udenrigsministeriet. Tobias deltog også i de kvartalvise menneskerettighedsmøder i Europarådets Ministerkomite, hvor man overvåger, hvorledes Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols afgørelser fuldbyrdes i de enkelte medlemsstater.

Hos Advokaterne Bonnez & Ziebe har Tobias fra et tidligt tidspunkt været med i arbejdet med de helt tunge sager som blandt andet den såkaldte “Tibet-sag”, den såkaldte “Tilst-sag” og sagen S. V. og A. mod Danmark, som har været behandlet ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols storkammer.

I sagen Hansen mod Danmark fik Tobias Menneskerettighedsdomstolens dom for, at en forvaringsdømt havde krav på uvildig, ekstern vurdering, hvilket de danske myndigheder havde nægtet ham. Tobias fik i sagen Aggerholm mod Danmark, som vedrørte bæltefiksering af ca. 23 timers varighed på en retspsykiatrisk afdeling, Danmark dømt for at bryde med forbuddet mod tortur, umenneskelig og nedværdigende behandling sikret i menneskerettighedskonventionens artikel 3. Tobias Har bistået flere klienter i forligsforhandlinger ved Menneskerettighedsdomstole, herunder i sagen Dam mod Danmark vedrørende længerevarende tvangsfiksering i psykiatrien. I den pågældende sag blev der indgået forlig med den danske regering, som ved siden af betaling af en godtgørelse anerkendte ansvar i sagen og forpligtede sig til konkrete lovændringer på området.

Tobias er ved siden af advokathvervet ansat som ekstern lektor ved Aarhus Universitet i faget “European Human Rights Law”. Her underviser han kandidatstuderende på jurauddannelsen i Menneskerettighedsdomstolens retspraksis og fortolkningsprincipper. Tobias har tillige været tilknyttet som underviser på Københavns Universitet, hvor han underviste jurastuderende i faget “Individets Grundlæggende Rettigheder”.

Tobias har møderet for landsret.

I medierne:

Call Now Button