Claus Bonnez: Advokat (H)

Claus BonnezAdvokat Claus Bonnez har gennem mere end 20 år mødt i meget stort antal straffesager. Han fører store nævningesager om for eksempel drab og almindelige sager om for eksempel vold, tyveri, røveri, hæleri, bedrageri eller sædelighedskriminalitet. Sager om frihedsberøvelse på psykiatriske afdelinger, i fængsler, i arresthuse og på ungdomsinstitutioner fylder meget i Claus Bonnez’ hverdag. Sagerne drejer sig både om behandlingen under frihedsberøvelsen og om, hvorvidt frihedsberøvelsen overhovedet er lovlig. Claus Bonnez har således valgt at begrænse sig til relativt få sagstyper, som han til gengæld tilstræber at have en meget stor indsigt i.

I straffesager forsøger Claus Bonnez at påvirke sagen allerede på de tidligste stadier i efterforskningen blandt andet ved at forsøge at få beviser, der er til fordel for tiltalte, inddraget i sagen. Mange andre sager drejer sig om at få rejst erstatningskrav efter anholdelse, fængsling, ransagning, beslaglæggelse, detentionsanbringelse, tvangsindlæggelse, tvangsfiksering, isolation eller såkaldt “skærmning”. Flere sager angår nægtelse af prøveløsladelse, politivold, myndigheders magtmisbrug mv. Her bistår Bonnez sine klienter ved forskellige klageinstanser – for eksempel Den Uafhængige Politiklagemyndighed.

Claus Bonnez har været advokat siden 2000. Han har taget sin uddannelse som jurist dels på Aarhus Universitet og dels på University College London (UCL) i Storbritannien. Studiet i Storbritannien blev finansieret af et British Council scholarship. Endelig har Claus Bonnez gennemført den journalistiske tillægsuddannelse fra journalisthøjskolen i Aarhus.

Claus Bonnez har i mange år redigeret Landsforeningens KRIMs domssamling over præjudikater inden for strafferet, straffeproces og dele af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Claus Bonnez er derudover formand for KRIMs bestyrelse.

Claus Bonnez fører sager over hele landet inden for sine specialer.

Advokat Claus Bonnez har møderet for Højesteret, og han fører sager ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD). Således procederede Claus Bonnez storkammersagen S, V og A mod Danmark, som kan ses via menneskerettighedsdomstolens webcasts.

I medierne (udvalgte):

Publikationer:

Call Now Button