Hanne Ziebe: Advokat (H)

Hanne ZiebeAdvokat Hanne Ziebe har gennem næsten 10 år mødt i meget stort antal straffesager og børnefjernelsessager.

Hanne Ziebe fører store nævningesager om for eksempel drab og almindelige sager om for eksempel vold, tyveri, røveri, hæleri, bedrageri eller sædelighedskriminalitet. Hun er blandt landets mest benyttede advokater i sager om anbringelse af børn uden for hjemmet uden forældrenes samtykke (tvangsfjernelsessager). Sagerne drejer sig mest om hjemgivelse af børn eller samværsafbrydelse. Hanne Ziebe har ført en del sager om frihedsberøvelse og frihedsberøvedes rettigheder. Hanne Ziebe har således valgt at beskæftige sig med et relativt snævert område, som hun til gengæld tilstræber at have en meget stor indsigt i.

Hanne Ziebe er uddannet på Aarhus Universitet og har derudover læst kriminologi på Københavns Universitet.

Da Kriminalforsorgen i sommeren 2014 for første gang i retshistorien blev dømt til at betale erstatning til en tidligere indsat for at have krænket artikel 3 (forbuddet mod tortur, umenneskelig og nedværdigende behandling eller straf) var det Hanne Ziebe, der stod ved den indsattes side. Dommen har senere fået stor “præjudikatsværdi” ved domstolene og i den juridiske teori, og har dannet grundlag for, at både kriminalforsorgen og psykiatrien i den korte periode siden sommeren 2014 flere gange igen er blevet dømt for at krænke EMRK artikel 3. Mern-sagen og Nimtofte-sagen er andre eksempler på større sager ført af Hanne Ziebe.

Straffesager, der involverer børn, lander ofte hos Hanne Ziebe. I nogle sager repræsenterer Hanne Ziebe gerningsmanden, og i andre repræsenterer hun ofrene. Hanne Ziebe har mange års erfaring i straffesager med børn. Hanne Ziebe er opmærksom på risikoen for justitsmord i sådanne sager. Trangen til at modvirke dette har været ledestjernen i mange af de sager, som Hanne Ziebe har ført. Hanne Ziebe har også fokus på straffesager mod personer med autisme og andre udviklingsforstyrrelser, som er mennesker, der efter Hanne Ziebes opfattelse ofte får en hård medfart ved domstolene.

Sager om tvangsfjernelse udgør en stor del af de sager, som Hanne Ziebe til dagligt beskæftiger sig med. Hun møder således jævnligt i Børne- og ungeudvalg, i ankestyrelsen og ved domstolene i sådanne sager.

Advokat Hanne Ziebe har møderet for Højesteret.

Hanne Ziebe møder over hele landet inden for hendes specialer.

I medierne (udvalgte):

Call Now Button